Algemene voorwaarden

Artikel 1. - Definities

100%Geslaagd beheert de site vaarbewijstheorie.com. Via deze website kan een internetgebruiker online leren en/of oefenen ter voorbereiding op het theorie-examen van KVB1 en KVB2.

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt.
a. Vaarbewijstheorie.com: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: gevestigd aan Westeinderweg 14 in Wognum.
b. klant: de persoon die via de website met vaarbewijstheorie.com een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst die via de website tot stand komt tussen Vaarbewijstheorie.com en de klant;
e. tegoed: het tegoed dat de klant via de website kan bestellen om theorie-examens te oefenen;
f. theoriepakket en theoriepakketten: het theoriepakket dat de klant via de website kan bestellen om het theorie-examen te leren, bestaande uit een online theorieboek en/of examentraining;
g. website: de website vaarbewijstheorie.com


Artikel 2. - Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle producten die worden aangeboden op de website en voor iedere overeenkomst tussen Vaarbewijstheorie.com en de klant waarop vaarbewijstheorie.com algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Vaarbewijstheorie.com en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3. - Verantwoordelijkheid voor links op de website

3.1 De website bevat links naar andere websites dan vaarbewijstheorie.com 100%Geslaagd kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Vaarbewijstheorie.com kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.


Artikel 4. – Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
4.2 Vaarbewijstheorie.com /100%Geslaagd  is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.


Artikel 5. – Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Vaarbewijstheorie.com bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.Artikel 6. – Het tegoed

6.1 Met 1 tegoed kan de klant 1 theorie-examen doen.
6.2 De klant kan via de website oefen tegoed pakketten bestellen. De prijs van de tegoed pakketten staat op de website vermeld. De genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6.3 Betaling van het tegoed pakket geschiedt via iDeal, creditcard of Apple Pay.
6.4 Tegoeden kunnen niet ingewisseld worden voor geld.

6.5 Via zijn account kan de klant bekijken hoeveel tegoed hij heeft en de termijn dat het tegoed nog geldig is.

 

Artikel 7. – Herroepingsrecht

7.1 Indien de klant een product aanschaft die toegang biedt tot digitale inhoud van deze website geldt het herroepingsrecht alleen als de klant nog geen gebruik heeft gemaakt van het product. Het recht op herroeping vervalt als de klant toegang heeft gehad tot het product door in te loggen op de website.
7.2 De klant kan in geen enkel geval beroep doen op het herroepingsrecht zodra het tegoed is gebruikt of verbruikt.
7.3 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de klant zich te richten aan vaarbewijstheorie.com. Dit contact dient op korte termijn na de levering van het product te worden gelegd, via het online contactformulier met een duidelijke opmerking waarom de klant gebruik wil maken van het herroepingsrecht.Artikel 8. – Klachten

8.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij:
100%Geslaagd

Westeinderweg 14

1687PL Wognum

8.2 Klachten worden door 100%Geslaagd binnen 7 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 7 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.


Artikel 9. – Aansprakelijkheid

9.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
9.2 De theorie-examens als wel de theoriepakketten zijn zorgvuldig samengesteld. 100%Geslaagd garandeert echter niet dat er geen fouten en/of onvolkomenheden in het theorie-examen of theoriepakketten zitten.

100%Geslaagd is voor dergelijke fouten en/of onvolkomenheden niet aansprakelijk.
9.3 100procentgeslaagd.nl garandeert niet dat de website en/of het theorie-examen en/of theoriepakketten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. 100%Geslaagd streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
9.4 100%Geslaagd is niet aansprakelijk voor de schade die de klant heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 3 van dit artikel, tenzij de onderbreking door toedoen van 100%Geslaagd onredelijk lang is. In dat geval is het schadebedrag dat 100%Geslaagd dient te vergoeden nimmer hoger dan het bedrag dat de klant voor 1 tegoed heeft betaald of voor het theoriepakket.
9.5 Aan eventuele tips en/of adviezen die op de website staan vermeld kan de klant geen rechten ontlenen.
9.6 100%Geslaagd kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste inlogcodes. 100%Geslaagd kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.
9.7 100%Geslaagd is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.
9.8 Indien 100%Geslaagd aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 100%Geslaagd beperkt tot maximaal het bedrag dat de klant aan 100%Geslaagd heeft betaald.
9.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 100%Geslaagd of haar ondergeschikten.


Artikel 10. – Overmacht

10.1 In geval van overmacht is 100%Geslaagd niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover 100%Geslaagd als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
10.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, alsmede iedere andere situatie waarop 100%Geslaagd geen (beslissende) controle kan uitoefenen, alles zowel in het bedrijf van 100procentgeslaagd.nl als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.


Artikel 11. – Geheimhouding

Vaarbewijstheorie.com is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de klant heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 12. – Intellectueel eigendom

12.1 Door levering van diensten worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. De klant verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, materialen, bestanden, afbeeldingen, theorie-examens, theoriepakketten e.d. berusten uitsluitend bij vaarbewijstheorie.com. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om programmatuur, materialen, bestanden, afbeeldingen, theorie-examens e.d. te kopiëren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij Vaarbewijstheorie.com of haar licentiegever daar toestemming voor heeft gegeven.
12.2 Het is vaarbewijstheorie.com toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten.
12.3 Het is enkel toegestaan om verkregen of uitgeprinte informatie aan te wenden voor persoonlijk gebruik.


Artikel 13. – Beveiliging en Internet

100%Geslaagd zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar 100%Geslaagd kan ter zake geen garantie geven.


Artikel 14. – Slotbepalingen

14.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de klant na de totstandkoming de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
14.2 100procentgeslaagd.nl en de klant zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
14.3 Op elke overeenkomst tussen vaarbewijstheorie.com en de klant is Nederlands recht van toepassing.
14.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en 100procentgeslaagd.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar 100%Geslaagd gevestigd is, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Indien 100%Geslaagd een beroep doet op deze bepaling, heeft de klant de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


Artikel 15 - Restitutiebeleid

15.1 Vaarbewijstheorie.com, onderdeel van 100%Geslaagd verkoopt digitale producten. Omruilen is dan ook niet mogelijk. Verkeerde aankoop gedaan en wil je de bestelling toch annuleren? Dan is dit alleen mogelijk als er nog geen gebruik is gemaakt van het inlog account. Zodra er een acccount is aangemaakt is het dan ook niet meer mogelijk.

Dit kan alleen wanneer er nog geen streamingsdienst is afgespeeld of document heeft gedownload en de aankoop binnen de 14 dagen bedenktijd ligt.