Algemene voorwaarden

Vaarbewijstheorie.com is onderdeel van 100%Geslaagd.

100%Geslaagd is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75519593. 100%Geslaagd werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen jou op verzoek kosteloos worden toegezonden. 100%Geslaagd is gevestigd aan de Westeinderweg 14, 1687PL, te Wognum.


Artikel 1. Definities

100%Geslaagd beheert de site Vaarbewijstheorie.com. Via deze website kan een internetgebruiker online leren en/of oefenen voor het Klein Vaarbewijs 1 theorie-examen.

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:


A. Aanbieding: het aanbod, (al dan niet mondeling), die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).

B. Offerte: elke aanbieding /aanbod van 100%Geslaagd die wordt gedaan aan de opdrachtgever, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.

C. Opdracht: de dienstverlening of het product dat door 100%Geslaagd geleverd wordt.

D. Opdrachtgever: jij bent onze opdrachtgever - de (rechts)persoon - met wie 100%Geslaagd de overeenkomst sluit.

E. Annulering: alle vormen van beëindigen van de overeenkomst.

F. Schriftelijk: alle communicatie tussen Opdrachtgever en 100%Geslaagd die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.

G. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Opdrachtgever en 100%Geslaagd waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst 100%Geslaagd tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.

H. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 100%Geslaagd geen invloed kan uitoefenen en waardoor 100%Geslaagd niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

I. Partijen: Opdrachtgever en 100%Geslaagd samen.

J. Vergoeding: het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken. Deze kan onder andere bestaan uit een vast bedrag, uurtarief, consultancy-fee, een licentievergoeding, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

K. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

L. E-Learning: De dienst op de E-Learning van 100%Geslaagd aan de gebruiker, op basis van een gesloten overeenkomst tussen beide partijen, bestaande uit het beschikbaar maken en aanbieden van een website waarop content wordt geplaatst.

M. IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databank-rechten en naburige rechten, alsmede knowhow.


Artikel 2. Algemeen

1. 100%Geslaagd richt zich met name op het ondersteunen van kandidaten ter voorbereiding op het CBR theorie-examen. Daarnaast biedt 100%Geslaagd  tools en/of cursussen om kandidaten te helpen om online te oefenen voor het CBR theorie-examen. 

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtgever en 100% Geslaagd, waarop 100% Geslaagd deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.

3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.

4. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met 100% Geslaagd, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst 100%Geslaagd altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.

5. De eventuele (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever zijn op voorhand niet van toepassing.

6. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met 100%Geslaagd, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.

7. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden, ‘naar de geest en hetgeen 100%Geslaagd heeft bedoeld’.

8. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

9. Partijen zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige of vernietigende bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen gevolgd.


Artikel 3. Hoe een overeenkomst (oftewel opdracht) tot stand komt

1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding, oftewel na (mondeling of schriftelijke) aanvaarding zijdens Opdrachtgever van het aanbod van 100%Geslaagd. Bij ieder overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan de door 100%Geslaagd gedane uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen, etc, en alles in de breedste zin.

2. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weet wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur van ervan is en wat de vergoeding is.

3. 100%Geslaagd kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een uitdrukkelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Alle aanbiedingen en prijsopgave door 100%Geslaagd zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.

5. Eveneens heeft 100%Geslaagd altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.

6. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

7. Als jouw aanvaarding op onderdelen afwijkt van het aanbod, dan is 100%Geslaagd daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij 100%Geslaagd uitdrukkelijk aangeeft dat de overeenkomst wel tot stand komt.

8. Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

9. Aanbiedingen worden gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever is dan ook verplicht alle relevante informatie te verschaffen die van belang zijn voor het tot stand komen van het aanbod. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd, want als 100%Geslaagd. niet alle informatie heeft, dan heeft 100%Geslaagd het recht om het aanbod te herroepen.


Artikel 4. De uitvoering van de overeenkomst

1. 100%Geslaagd zal zich inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

2. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van 100%Geslaagd.

3. Er wordt geen succes of slaaggarantie gegarandeerd. De cursus is er namelijk op gericht dat de Opdrachtgever zoveel mogelijk inspant om het gewenste resultaat te kunnen behalen. 100%Geslaagd geeft aan Opdrachtgever de tools om het gewenste resultaat te kunnen bereiken. Afwijkingen van het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. 100%Geslaagd heeft ten alle tijde recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma.

5. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen. De looptijd en duur wordt vooraf aangegeven en is afhankelijk van het soort cursus dat de Opdrachtgever zou kiezen bij 100%Geslaagd. Overschrijding van termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6. 100%Geslaagd is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.

7. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

Artikel 5. Verplichtingen

1. Een wezenlijk onderdeel van het aanbod van 100%Geslaagd betreft de  samenwerking tussen partijen via de online cursus, waarbij 100% commitment van de Opdrachtgever wordt verplicht gesteld voor een goede samenwerking.

2. Enkel 100%Geslaagd heeft het recht om binnen 30 dagen vanaf de bevestiging van de opdracht, jou te weigeren als deelnemer in het programma, indien 100%Geslaagd van mening is dat er geen goede match is en/of om de kwaliteit van de groep te bewaken, zulks in de meest ruime zin van het woord. 100%Geslaagd behoudt het recht op finale accordering.

3. Indien in de situatie onder artikel 5 lid 2 zich voordoet, dan ben jij verplicht de aanbetaling te voldoen. Als reeds een groter deel dan de aanbetaling of de gehele factuur is voldaan, dan zal 100%Geslaagd het bedrag tot aan de aanbetaling crediteren.

4. 100%Geslaagd is bevoegd de nakoming van de verplichtingen van een opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:

A. De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt (zoals het niet of te laat komen op een afspraak, facturen te laat betalen, geen commitment tonen. Restitutie is in dit geval niet mogelijk;

B. Na het sluiten van de overeenkomst 100%Geslaagd ter kennis is gekomen dat door omstandigheden goede grond te vrezen geven dat Opdrachtgever de overeenkomst niet zal naleven;

C. Als Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

D. Of als door de vertraging aan de kant van Opdrachtgever niet langer van 100%Geslaagd kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

E. Voorts is 100%Geslaagd bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 100%Geslaagd kan worden gevergd.

5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/ of behoorlijk) ter bescherming stellen van Opdrachtgever.

6. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om verkregen stukken, bijvoorbeeld bestanden, trainingsmateriaal, inloggegevens voor deelname een online cursus te delen aan derden en alle verkregen materialen en stukken in de breedste zin. Op het niet naleven hiervan kan aan Opdrachtgever een boete worden opgelegd en daarnaast kan de Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele geleden (gevolg)schade.

7. Om de veiligheid voor alle deelnemers binnen een programma te kunnen waarborgen, is het Opdrachtgever tevens uitdrukkelijk verboden om informatie, ideeën, concepten, hersenspinsel, documenten, content, etc., zulk in de meest ruime zin van het woord, die al dan niet vertrouwelijk gedeeld worden tussen deelnemers onderling, in de eigen bedrijfsvoering te gebruiken.

8. De Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat indien in het programma gebruik wordt gemaakt van online tools waarop Opdrachtgever hoorbaar zou kunnen zijn (zoals een online Q&A), dat deze opnames in de online omgeving van 100%Geslaagd beschikbaar blijven. Opdrachtgever geeft hierbij zijn toestemming en verleent aan 100%Geslaagd onvoorwaardelijk het recht om van zijn/ haar aanwezigheid en/of prestatie in het kader van het programma opnamen te maken, alsmede om deze opnamen en de daarin verwerkte (bijzondere) persoonsgegevens in de leeromgeving te bewaren, al dan niet in bewerkte vorm te reproduceren, uit te (doen) zenden en te (doen) herhalen, op welke wijze heden of in de toekomst ook bekend zonder enige beperking in territoir, tijd of wijze van exploitatie.

9. Voorover Opdrachtgever op grond van zijn aanwezigheid en/of prestatie in het Programma enig recht van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten zou kunnen doen gelden, wordt Opdrachtgever geacht deze door goedkeuring van deze voorwaarden geheel en onvoorwaardelijk over te dragen aan de 100%Geslaagd. Opdrachtgever doet hierbij tevens afstand van de rechten genoemd in artikel 5 lid 1 sub a, b, c en artikel 45e sub a, b, en c Auteurswet.


Artikel 6. Inschakelen van derden

1. 100%Geslaagd heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Als er derden worden ingezet welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal 100%Geslaagd zo nodig communiceren.

 

Artikel 7. Rechten van intellectueel eigendom

1. Alle mogelijk uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkenrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan 100%Geslaagd. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend 100%Geslaagd daartoe bevoegd.

2. 100%Geslaagd heeft altijd het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht- op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Wanneer jij het resultaat zonder vermelding van naam van 100%Geslaagd openbaar wilt maken of wilt verveelvoudigen, zul je hiervoor eerst schriftelijk toestemming van 100%Geslaagd moeten vragen.

3. De in het kader van de opdracht door 100%Geslaagd tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video) presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van 100%Geslaagd, ongeacht of deze aan jou of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

4. Als Opdrachtgever deelneemt aan een programma, training, workshop, podcast, event etc. En Opdrachtgever op de een op andere wijze kennisneemt van trainingen, presentaties, content en/of toegang hebben tot de online leeromgeving, online omgeving, social media, website, e.d.- zulks in de breedste zin van het woord- zal Opdrachtgever ervan vergewissen dat op alle informatie en werken van 100%Geslaagd intellectueel eigendom berust en daarmee wordt beschermd.

5. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, aan derden van het bedoelde onder dit artikel is aan Opdrachtgever verboden.

6. 100%Geslaagd heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet.

7. 100%Geslaagd behoudt het recht, door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. 100%Geslaagd mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis brengen van derden.

8. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel Opdrachtgever als 100%Geslaagd geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.


Artikel 8. Aanvullende bepalingen online content

1. Doordat voor het geven van een cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan 100%Geslaagd niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

2. 100%Geslaagd behoudt te allen tijde het recht om een deelname te weigeren.

3. 100%Geslaagd  is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

4. Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van een cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Het programma is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.

5. Deelnemer mag in beperkte mate screenshots van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van 100%Geslaagd . Het is niet toegestaan om screen recordings te delen.

6. Het is deelnemer niet toegestaan om in de 12 maanden nadat er toegang tot de cursus is verschaft een soortgelijk aanbod te creëren. Na deze periode is het de deelnemer alsnog niet toegestaan om informatie uit de gevolgde cursus over te nemen of te verkopen.

7. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van 100%Geslaagd. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

8. Indien er een community aan een cursus is verbonden, verklaart deelnemer geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van 100%Geslaagd.

9. Het staat 100%Geslaagd te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

10. 100%Geslaagd behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.


Artikel 9. Gebruik van het resultaat

1. Opdrachtgever verkrijgt het ‘gebruiksrecht’ van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming, mits Opdrachtgever voldoet aan de verplichtingen op grond van de overeenkomst met 100%Geslaagd.

2. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, zoals bedoeld in lid 1, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht kennelijk is verstrekt. Het gebruiksrecht is exclusief en niet overdraagbaar, tenzij de aard van de overeenkomst zich er tegen verzet of anders is overeengekomen.

3. Waneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken wordt geregeld.

4. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her) gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. 100%Geslaagd kan aan deze toestemming voorwaarden stellen, zoals de betaling van een redelijke vergoeding.

5. In geval van onrechtmatig of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, dan heeft 100%Geslaagd recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten, van tenminste driemaal de overeengekomen vergoeding, althans een vergoeding die in redelijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder ander recht te verliezen.

6. 100%Geslaagd heeft de vrijheid om de resultaten en eigendomsrechten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat. Hierbij wordt 100%Geslaagd geacht de belangen van de Opdrachtgever te respecteren in acht nemend de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7. 100%Geslaagd heeft het recht om Opdrachtgever als referentie te noemen op haar website zonder dat de (persoons)gegevens kenbaar worden gemaakt. Indien Opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord gaat, kan 100%Geslaagd de naam van de Opdrachtgever benoemen op haar website, zonder andere (persoons)gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de publiciteit op de website.


Artikel 10. Betalingsvoorwaarden 

1. 100%Geslaagd houdt een betalingstermijn aan van maximaal 10 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is overeengekomen en vermeld op de factuur, tenzij anders is overeengekomen.

2. Facturatie gebeurt altijd vooraf, tenzij partijen anders overeenkomen.

3. In onderling overleg bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Hiervoor geldt een minimale opslag van 5%.

4. Indien partijen overeenkomen dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting in termijnen voldoet, dan kan de Opdrachtgever alsnog boetevrij eerder aflossen.

5. De eventuele kosten die 100%Geslaagd voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfskosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., zijn onderdeel van het totale aanbod, tenzij de aard van de overeenkomst zich er tegen verzet of anders is overeengekomen.

6. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door 100%Geslaagd een aanmaning tot betaling worden verstuurd (ingebrekestelling). Wanneer Opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan is Opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande bedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. Executiekosten en alle andere bijkomende kosten zullen ook op de Opdrachtgever worden verhaald.

7. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft 100%Geslaagd het recht de uitvoering van de opdracht of levering van haar diensten en/of producten op te schorten. Dat houdt in dat 100%Geslaagd de Opdrachtgever geen toegang verleent tot de online omgeving, of geen toegang krijgt tot een event, etc., totdat Opdrachtgever betaalt.

8. Bij het niet-nakomen van de hiervoor genoemde betalingsvoorwaarden, dan heeft 100%Geslaagd het recht om, zonder tussenkomst van de rechter, de overeenkomst te ontbinden. Dit brengt niet direct een onthouding van betaling met zich mee.

9. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft 100%Geslaagd het recht de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat de Opdrachtgever niet van de betaalverplichting.

10. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de eerste factuur worden medegedeeld aan 100%Geslaagd. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

12. Bij bestaande klanten kan 100%Geslaagd besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.


Artikel 11. Overmacht

1. 100%Geslaagd is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. 100%Geslaagd heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat 100%Geslaagd zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. 100%Geslaagd kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover 100%Geslaagd tijdens het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 100%Geslaagd gerechtigd om het inmiddels nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12. Annuleringsvoorwaarden en garantie

1. Zowel 100%Geslaagd als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;

A. een verzoek tot faillissement;

B. (voorlopige) surseance; • of schuldsanering, wordt ingediend, zonder enige verplichting van 100%Geslaagd tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

2. De Opdrachtgever heeft voorts het recht de opdracht enkel schriftelijk of per email en in onderling overleg te annuleren. Annulering is een feit als 100%Geslaagd de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.

3. 100%Geslaagd heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, zoals in dit artikel is bepaald.

4. Voor de aankoop van online materiaal geldt in alle gevallen dat dit niet restitueerbaar is.

5. Voor het volgen van een (online) programma/traject gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:


(Online) Programma: bij het volgen van een programma, geldt het volgende:

- De wettelijke regels voor online aankopen van digitale content op een niet-materiële drager zijn van toepassing. Dat betekent dat de opdrachtgever geen bedenktijd/herroepingsrecht heeft, omdat de digitale dienst of het digitale product (in dit geval de online cursus of training), direct na bestelling via internet geleverd wordt (er kan direct worden gestart), waarmee de opdrachtgever heeft ingestemd. Daarmee doet de opdrachtgever afstand van haar/zijn bedenktijd/recht tot herroeping.

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaart de opdrachtgever afstand te doen van haar/zijn herroepingsrecht.


Artikel 13. Opschorting en ontbinding

1. 100%Geslaagd is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst 100%Geslaagd ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, als de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of als door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van 100%Geslaagd. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is 100%Geslaagd bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 100%Geslaagd kan worden gevergd.

3. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 100%Geslaagd op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als 100%Geslaagd de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Als 100%Geslaagd tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.

5. Als de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is 100%Geslaagd gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Als de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is 100%Geslaagd gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 100%Geslaagd, zal 100%Geslaagd in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Als de overdracht van de werkzaamheden voor 100%Geslaagd extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij 100%Geslaagd anders aangeeft.


Artikel 14. Klachten en reclame

1. In het geval er sprake is van een klacht over 100%Geslaagd, dan dient de opdrachtgever deze klacht binnen 7 dagen na constatering eerst schriftelijk in te dienen bij 100%Geslaagd.

2. De opdrachtgever heeft eveneens gedurende 7 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde (online) producten melden aan 100%Geslaagd. Indien de reclame gegrond is, zal 100%Geslaagd. dit proberen te verhelpen.

3. Wanneer aan 100%Geslaagd. binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

4. Reclames geven de Opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

5. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 15. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:

– 100%Geslaagd. verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;

– de informatie algemeen bekend wordt;

– 100%Geslaagd optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

4. Opdrachtgever is tevens verplicht geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen deelnemers onderling te waarborgen.

5. Persoonsgegevens die100%Geslaagd. bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. 100%Geslaagd houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Artikel 16. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

1. 100%Geslaagd. is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en bestaande overeenkomsten.

3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van 100%Geslaagd.


Artikel 17. Aansprakelijkheidsbeding en vrijwaring

1. Indien 100%Geslaagd aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor: fouten of tekortkomingen in het materiaal of de gegevens/informatie die door de Opdrachtgever zijn gegeven;

b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever. Denk hierbij aan het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/informatie.

c. fouten of tekortkomingen van door of namens de 100%Geslaagd ingeschakelde derden. De werking van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

d. Overmachtssituaties.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is 100%Geslaagd slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag.

3. 100%Geslaagd is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 100%Geslaagd aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 100%Geslaagd toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. 100%Geslaagd is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van 100%Geslaagd voor die schade.

6. Opdrachtgever vrijwaart 100%Geslaagd, dan wel door 100%Geslaagd. ingeschakelde personen, voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. De werking van artikel 6:76 BW (aansprakelijkheid bij gebruik van hulppersonen) is uitgesloten.

7. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan heeft 100%Geslaagd (zonder ingebrekestelling) het recht daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de kant van 100%Geslaagd en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


Artikel 18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.

2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.

3. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of als de bij de rechtsbetrekking betrokken opdrachtgever woonplaats heeft in het buitenland. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

4. De rechtbank Noord Holland - Nederland, locatie Alkmaar, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen of in elk geval het arrondissement van de vestigingsplaats van 100%Geslaagd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft 100%Geslaagd het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Deze algemene voorwaarden is als laatst bijgewerkt op 5 januari 2024.